PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

2. Leefbaar Venlo

Doelstelling Leefbaar Venlo

Indicatoren Meetbaar Venlo

Norm

Een betrouwbare overheid zijn;

2.0.1 Gevestigde en vertrokken personen

+50

bereikbaar, transparant, doen wat je

2.0.2 Sociale cohesie in de wijk

6,5

zegt en zeggen wat je doet

2.0.3 Woon-aantrekkelijkheid

44 e plaats

 
Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die de leefwereld van inwoners direct raken. Omgevingsvisie, bouwinitiatieven en projecten, openbare ruimte, bereikbaarheid, wijkgericht werken, openbare orde en veiligheid, vergunningverlening, handhaving en gemeentelijke dienstverlening komen hier bij elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor dit programma is ‘een betrouwbare overheid zijn’; bereikbaar, transparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Het programma kent 5 programmalijnen: I Dienstverlening, II Openbare Orde en Veiligheid, III Wonen, IV Omgeving en V Bereikbaarheid.
Ook in 2023 staat voor ons voorop dat wij een betrouwbare én bereikbare overheid zijn en dat onze inwoners zich gehoord voelen. Voor ons betekent dat, dat wij werken op het schaalniveau van de wijk en dat er ruimte is voor betrokken burgers om mee te denken en initiatieven te ontplooien. Daarbij hoort een veilige en schone leefomgeving. Afval wordt grondstof. Daarbij hoort ook een groene en toekomstbestendige openbare ruimte, met accent op robuuste groenstructuren en water. Er komt meer aandacht voor het versnellen van woningbouw(procedures) en meer ruimte voor kleinschalige, creatieve oplossingen zoals CPO's, tiny houses en hofjes, maar ook voor grootschalige wooncampussen. Permanente oplossingen voor tijdelijke bewoners.
Ruimtelijke kwaliteit blijft een sleutelbegrip, waarbinnen het gaat om de juiste programma’s voor wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De juiste uitstraling en identiteit. Hergebruik en herbestemming van cultureel erfgoed. De verbinding met de Maas versterken. Ruimtelijke kwaliteit betekent de balans zoeken tussen én verder verdichten binnen de stedelijke contour én waar nodig verder verstedelijken én verder ontspannen van het karakteristieke open landschap: meer stad, meer land.
Daarnaast blijven wij de verbinding zoeken met andere raadsprogramma’s, met regionale initiatieven zoals de Regiovisie en de Regionale Investeringsagenda en onderzoeken we de mogelijkheden hoe we gebruik kunnen maken van de verschillende (stimulerings)regelingen op rijksniveau. Daarmee willen wij een maximale efficiency realiseren bij de inzet van de beschikbare middelen door middelen te bundelen of te zoeken naar vormen van cofinanciering.

 De afbeelding visualiseert door middel van een sfeerbeeld de verschillende aspecten van het programma Leefbaar: de stad Venlo, met de rivier de Maas, wegen, woningen in hoogbouw en laagbouw, groene parkjes, een speelplek, een buurtmoestuin, bomen, spelende kinderen, weggebruikers, afvalvoorzieningen

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2023

2024

2025

2026

Dienstverlening

Baten

2.520

4.068

4.380

4.346

Lasten

10.779

12.171

12.362

12.364

Subtotaal Dienstverlening

-8.259

-8.103

-7.981

-8.018

Openbare orde en veiligheid

Baten

113

113

113

113

Lasten

12.580

12.550

12.490

12.401

Subtotaal Openbare orde en veiligheid

-12.468

-12.437

-12.377

-12.288

Wonen

Baten

29.057

17.590

16.438

16.015

Lasten

37.653

25.398

24.175

23.592

Subtotaal Wonen

-8.596

-7.808

-7.738

-7.578

Omgeving

Baten

30.296

30.605

31.668

24.996

Lasten

52.916

51.641

54.864

46.367

Subtotaal Omgeving

-22.621

-21.036

-23.196

-21.371

Bereikbaarheid

Baten

2.745

2.745

2.745

2.745

Lasten

2.030

2.203

2.279

2.107

Subtotaal Bereikbaarheid

715

541

465

637

Totaal saldo Programma

-51.228

-48.843

-50.827

-48.617

Investeringsvoorstellen

Programmalijn

Krediet

Voorportaal

2022

2023

2024

2025

2026

Dienstverlening

-180

705

Openbare orde en veiligheid

687

Wonen

840

Omgeving

7.425

4.723

4.567

3.913

Bereikbaarheid

920

Totaal Programma 2

-180

10.577

4.723

4.567

3.913

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

115.958

22,3 %

Baten

64.730

12,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31