Bijlagen

Bijlage IV Reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2023

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Mutaties 2024

Boekwaarde
31-12-2024

Mutaties 2025

Boekwaarde
31-12-2025

Mutaties 2026

Boekwaarde
31-12-2026

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

I

RESERVES

A

ALGEMENE RESERVES

93.166

6.406

1.720

97.853

3.341

1.460

99.733

2.775

1.300

101.208

2.776

1.280

102.704

1

Reserves met een Bufferfunctie

Algemene Reserve*

83.641

3.824

80

87.386

2.528

20

89.893

2.421

20

92.294

2.445

94.739

Algemene Grondreserve

9.525

2.582

1.640

10.467

813

1.440

9.840

354

1.280

8.914

331

1.280

7.965

Totaal reserves met een Bufferfunctie

93.166

6.406

1.720

97.853

3.341

1.460

99.733

2.775

1.300

101.208

2.776

1.280

102.704

B

BESTEMMINGSRESERVES

56.335

12.102

20.033

48.405

9.794

12.568

45.631

13.086

11.034

47.683

1.882

3.687

45.879

1

Overige Bestemmingsreserves

Reserve Sam fonds

7

7

7

7

7

Reserve Versterking beroepsonderwijs

241

70

311

70

381

70

451

70

521

Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

458

175

283

283

283

283

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

1.695

399

305

1.789

399

305

1.883

399

220

2.062

399

220

2.241

Reserve Bodemkwaliteit

57

57

57

57

57

Reserve Regionaal Werkbedrijf

173

50

123

123

123

123

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

555

383

172

5

178

178

Reserve Parkeerfonds

Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

274

274

274

274

274

Reserve Herbezettingsmiddelen generatiepact

365

4

361

9

352

352

352

Reserve Agiostorting Greenport Venlo

903

903

903

903

903

Reserve (Door)decentralisaties

Reserve Circulaire Hoofdstad

700

300

300

701

1

701

1

702

1

702

Reserve Regionaal actieplan perspectief op werk

580

159

421

421

421

421

Reserve Woonwagenlocatie

Reserve Coronafonds

947

947

947

947

947

Reserve Regiodeal/Investeringsagenda

746

1.500

746

1.500

1.500

1.500

1.500

Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies

376

129

216

288

288

288

288

Reserve Basis op orde Openbare Ruimte*

177

94

272

1.071

518

552

700

1.159

93

93

Reserve Transformatiefonds

2.675

1.375

1.300

1.000

300

300

300

Reserve Vastenavondkamp

260

85

175

85

90

90

Reserve Algemene Bestemmingsreserve

715

555

160

80

80

80

Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem

100

100

100

100

100

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2023

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Mutaties 2024

Boekwaarde
31-12-2024

Mutaties 2025

Boekwaarde
31-12-2025

Mutaties 2026

Boekwaarde
31-12-2026

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen

500

500

500

Reserve Jongeren perspectieffonds*

201

201

Reserve Innovatiebudget sociaal domein*

909

879

30

30

30

30

Reserve Corona steunpakketten sociaal domein

Reserve Groen en water

6.979

2.819

4.160

2.500

1.660

1.660

Reserve Kwalitieitsontwikkelbudget

1.300

1.300

Reserve OZB woningen

610

-610

Reserve Versnelling aanpak verduurz.maatschap.vastgoed

2.000

2.000

2.000

2.000

4.000

2.000

2.000

2.000

Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

2.000

1.000

1.000

1.000

Reserve Middengebied-Veilingterrein

300

300

Reserve Innovatie preventie vitale en gezonde Venlonaren

1.000

350

650

325

325

325

Reserve Cofinanciering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof,energietransitie, klimaatadaptatie)

1.000

250

750

250

500

250

250

250

Reserve Armoedeloket

200

200

Reserve Inburgering en Statushouders

Reserve Renovatie Stadhuis

500

500

Reserve Blokhuismiddelen

Reserve Ontwikkeling Beheer Inrichting Openbare Ruimte

4.512

3.512

1.000

2.000

3.000

4.000

4.000

Totaal overige Bestemmingsreserves

27.500

8.394

17.934

17.961

5.546

11.573

11.933

9.170

9.961

11.142

470

2.470

9.141

2

Reserves met een Inkomensfunctie

Reserve Afschrijving activa

10.065

1.236

11.302

1.659

12.961

1.159

14.120

14.120

Reserve Cumulatieve afschrijving activa

125

-125

663

-788

709

-1.498

776

-2.274

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

16.213

2.471

334

18.350

2.590

332

20.608

2.757

363

23.003

1.413

441

23.974

Totaal reserves met een Inkomensfunctie

26.278

3.708

459

29.527

4.249

995

32.781

3.917

1.073

35.625

1.413

1.217

35.821

3

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

65

65

65

65

65

Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie

250

250

250

250

250

Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen woonlasten

1.668

1.640

28

28

28

28

Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders

573

573

573

573

573

Totaal Egalisatiereserves

2.557

1.640

917

917

917

917

TOTAAL RESERVES

149.501

18.508

21.753

146.257

13.135

14.028

145.365

15.861

12.334

148.891

4.658

4.967

148.583

4

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal saldo baten en lasten

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten

149.501

18.508

21.753

146.257

13.135

14.028

145.365

15.861

12.334

148.891

4.658

4.967

148.583

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2023

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Mutaties 2024

Boekwaarde
31-12-2024

Mutaties 2025

Boekwaarde
31-12-2025

Mutaties 2026

Boekwaarde
31-12-2026

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

II

VOORZIENINGEN

1

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen

4.008

3.600

3.600

4.008

3.600

3.600

4.008

3.600

3.600

4.008

3.600

3.600

4.008

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

181

567

479

269

567

643

193

567

235

524

567

356

735

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen

284

896

842

338

896

811

424

896

736

584

896

670

811

Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed

333

1.152

1.178

306

1.152

1.101

357

1.152

765

744

1.152

1.032

864

Voorziening onderhoud GRP+

3.542

2.300

3.305

2.537

2.812

3.213

2.136

3.221

3.208

2.148

3.221

3.169

2.200

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

203

60

62

202

60

66

196

60

70

187

60

70

177

Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten

227

144

144

227

144

139

232

144

139

238

144

133

249

Voorziening Groot onderhoud Buitensport

928

557

522

963

557

522

997

557

522

1.032

557

522

1.067

Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen

487

40

190

337

40

189

188

40

190

38

40

40

38

Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud

10.194

9.316

10.322

9.188

9.828

10.284

8.731

10.237

9.465

9.504

10.237

9.592

10.149

2

Voorziening Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth

565

47

613

47

660

47

707

47

755

Voorziening Egalisatie tarief GRP

1.932

982

1.318

1.597

12

420

1.189

12

419

782

12

121

673

Voorziening Reparatie derde jaar WW

220

40

260

40

300

40

340

40

380

Totaal voorziening Middelen van derden

2.717

1.069

1.318

2.469

100

420

2.148

99

419

1.829

99

121

1.808

3

Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenkosten Wethouders

6.753

200

6.953

200

7.153

200

7.353

200

7.553

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

1.620

500

750

1.370

500

500

1.370

500

500

1.370

250

500

1.120

Voorziening Landschapsplan DCGV

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)

3.622

300

97

3.825

300

92

4.032

300

12

4.320

300

1

4.618

Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed

78

78

78

78

78

Voorziening Nadelig exploitatieresultaat grondbedrijf

3.028

3.028

3.028

3.028

3.028

Totaal Voorzieningen Overige

17.601

1.000

847

17.753

1.000

592

18.161

1.000

512

18.648

750

501

18.897

TOTAAL VOORZIENINGEN

30.512

11.385

12.487

29.410

10.927

11.297

29.040

11.337

10.396

29.981

11.087

10.214

30.853

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

180.013

29.894

34.240

175.667

24.063

25.324

174.405

27.197

22.730

178.872

15.745

15.181

179.436

*In de voorliggende meerjarige staat van reserves en voorzieningen, zijn enkele toevoegingen en onttrekkingen meegenomen, waarover wij u middels de Finrap 2022 nog willen laten besluiten.

Toelichting

Algemene Reserve

 • Toevoegingen

De rente opslag Brightland Campus is conform raadsbesluit 2019-044 toegevoegd, vanaf 2021 € 148.000 per jaar. De bespaarde rente bedraagt voor  2023 € 2.586.000, 2024 € 2.380.000, 2025 € 2.272.000 en 2026 € 2.297.000. Daarnaast wordt voor 2023 het begrotingsoverschot van € 1.090.0000 ter versterking van het weerstandsvermogen toegevoegd aan de Algemene reserve.

 • Onttrekkingen

In het jaar 2023, 2024 en 2025 wordt er € 20.000 onttrokken conform raadsbesluit 2022-038 voor Werkgroep de Grens. Daarnaast wordt er in 2023 € 60.000 onttrokken uit de reserve conform raadsbesluit 2022-039 voor het amendement Stimulering meer stageplaatsen en ondersteuning begeleiding bij stages en leerbanen MBO.

Algemene Grondreserve

 • Toevoegingen

De geactualiseerde rentecomponent bedraagt in 2023 € 682.000, 2024 € 663.000, 2025 € 404.000, 2026 € 381.000.
Het resultaat op overtollige gronden wordt vastgesteld in 2023 op € 200.000, in 2024 € 50.000, 2025 en 2026 elk -€50.000.

Het resultaat op overtollig vastgoed wordt vastgesteld in 2023 op € 200.000 en in 2024 op € 100.000. In 2023 is er een positief exploitatie resultaat van € 1.500.000.

 • Onttrekkingen

Er vindt een overheveling plaats naar de voorziening ‘Nadelig exploitatieresultaat’ in 2023 € 390.000, in 2024 €190.000 en in 2025 en 2026 elk € 30.000 ter dekking van verwachte toekomstige nadelige resultaten op majeure projecten.
Post onvoorzien wordt voor 2023 en 2024 vastgesteld op € 1.000.000 en voor 2025 en 2026 op € 750.000.
Vanaf 2025 wordt een VPB claim verwacht van € 500.000 per jaar.
In 2023 en 2024 wordt er € 250.000 afgeboekt op de boekwaarden van panden.

Reserve Versterking beroepsonderwijs

 • Toevoegingen

Vanaf 2018 een structurele storting in de reserve van € 70.000 ten behoeve van de ontwikkeling in het onderwijs.

Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

 • Onttrekkingen

In 2023 wordt voor een nieuwe opvanglocatie € 175.000 onttrokken.

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

 • Toevoegingen

Om de regiefunctie van de centrumgemeente, voor de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s duurzaam te ondersteunen en versterken wordt vanaf 2022 jaarlijks € 399.000 toegevoegd.

 • Onttrekkingen

Vanaf 2022 wordt voor het Werkgeversservicepunt jaarlijks € 220.000 onttrokken.
Ten behoeve van de inzet van een transitiecoach wordt in 2023 en 2024 € 85.000 onttrokken.

Reserve Regionaal Werkbedrijf

 • Onttrekkingen

In 2023 zal er € 50.000 worden onttrokken voor de inzet van een beleidsadviseur.

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

 • Toevoeging

De beëindiging van de samenwerking werkplein Venlo-Venray zorgt in 2024 voor een toevoeging van € 5.000.

 • Onttrekkingen

De beëindiging van de samenwerking werkplein Venlo-Venray zorgt in 2023 voor een onttrekking van € 383.000 en in 2025 van € 178.000.

Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact

 • Onttrekkingen

Het aan trekken van personeel waarvan de loonkosten geheel of gedeeltelijk ten laste komen van de reserve herbezettingsmiddelen Generatiepact. In 2023 € 4.000 en in 2024 € 9.000.

Reserve Circulaire hoofdstad

 • Toevoegingen

Vanuit het rekeningresultaat 2020 wordt in 2023 € 300.000 toegevoegd, welke in algemene zin wordt ingezet ter bevordering van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

 • Onttrekkingen

In 2023 wordt ter bevordering van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed € 300.000 onttrokken.

Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk

 • Onttrekkingen

Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk in 2023 € 159.000.

Reserve Regiodeal/Investeringsagenda

 • Toevoegingen

In 2023 wordt er € 1.500.000 aan cofinancieringsmiddelen toegevoegd om te investeren in de brede welvaart van de regio.

 • Onttrekkingen

Bij de vaststelling van de kadernota 2021 is aandacht gevraagd voor de ambities zoals die staan opgenomen in regionale strategische visie en de vertaling daarvan in de regionale investeringsagenda en de regiodeal. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 is incidenteel €4.000.000 gereserveerd als bijdrage aan deze opgave. In 2023 wordt € 746.0000 aan de reserve onttrokken t.b.v. regiodeal en investeringsagenda.

Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties , sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies

 • Toevoegingen

In 2023 wordt het begrotingsresultaat 2021-2024 van € 129.000 gestort in de reserve ter aanvulling van de  subsidiemiddelen tot het oorspronkelijk niveau van deze coalitieperiode in relatie tot herijking subsidies.

 • Onttrekkingen

In 2023 €216.000 in te zetten voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis.

Reserve Basis op Orde Openbare ruimte

 • Toevoegingen

Voor het op orde brengen van de openbare ruimte wordt in 2023 € 94.000, in 2024 € 1.071.000 en in 2025 € 700.000 gestort.

 • Onttrekkingen

Onderhoud aan openbare verlichting in 2023 € 182.000 en in 2024 € 200.000.
Het preventief bestrijden van zwerfafval € 90.000.
Impuls groenonderhoud in 2024 € 318.000 en in 2025 € 1.159.000. Dit wordt onttrokken uit de reserve en toegevoegd aan de reserve afschrijvingen.

Reserve Transformatiefonds

 • Onttrekkingen

De afgelopen periode is de noodzakelijke transformatie van de binnenstad en de stadscentra van Tegelen en Blerick ingezet. Om plannen te ontwikkelen, de samenwerking te verbeteren, de centra te vergroenen en projecten uit te voeren wordt er in 2023 en in 2024 € 1.000.000 onttrokken.
Onderzoek naar de ontwikkelpotentie van de stationsomgeving Venlo in 2023 € 75.000.
Quick wins voor het vergroenen van de binnenstad in 2023 € 200.000
Voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad wordt in 2023 € 100.000 onttrokken.

Reserve Vastenavondkamp

 • Onttrekkingen

Dekking sociaal-maatschappelijke regelingen in 2023 en 2024 jaarlijks € 85.000 en in 2025 € 90.000.

Reserve Algemene Bestemmingsreserve

 • Onttrekkingen

In 2021 is via resultaatbestemming jaarrekening 2020 €4.398.000 gestort in de reserve, te bestemmen aan een urgente en concrete uitvoering van maatregelen ten behoeve van: Coronafonds, Verduurzaming, Bijzondere kwetsbare groepen, Schoon heel en veilig en Mobiliteit.
In 2023 wordt € 555.000 onttrokken en in 2024 en 2025 elk jaar € 80.000.

Reserve zelfsluitende waterkering Arcen

 • Onttrekkingen

In 2021 is via resultaatbestemming jaarrekening 2020 € 500.000 gestort in de reserve, te bestemmen aan zelfsluitende waterkering Arcen. Deze wordt in 2024 hiervoor bestemd.

Reserve Jongeren Perspectief Fonds

 • Onttrekkingen

Voor de continuering van het Jongeren Perspectief Fonds wordt er in 2023 € 201.000 onttrokken.

Reserve Innovatiebudget Sociaal Domein

 • Onttrekkingen

Inzet innovatiebudget sociaal domein in 2023:

 • De Kracht van Voeding € 115.000
 • Kansrijk opgroeien € 75.000
 • Werkbudget Fier op Venlo € 150.000
 • Aanpak langdurig thuiswonen ouderen € 120.000
 • Buurten met talent €160.000
 • Laaggeletterdheid € 259.000

Reserve Groen en water

 • Onttrekkingen

Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is.
Vanaf 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks € 1.660.000 bestemd voor groen en water.
Voor het impuls groen onderhoud wordt er in 2023 € 1.159.000 en in 2024 € 841.000 onttrokken uit de reserve en toegevoegd aan de reserve afschrijvingen.

Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget

 • Onttrekkingen

In 2023 wordt € 1.300.000 onttrokken ten behoeve van doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie.

Reserves OZB woningen

 • Onttrekkingen

In 2023 zal  het extra (teveel) opgehaalde OZB- deel als gevolg van de herberekening van de waardeontwikkeling 2022 door BsGW, op het OZB-tarief woningen in 2023 te corrigeren ten gunste van de burger. Dit betreft € 610.000.

Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed

 • Toevoegingen

Voor de integrale verduurzaming zijn additionele middelen nodig bovenop de € 5.000.000 uit het coalitieakkoord die beschikbaar is gesteld voor de versnelling van de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk/sport vastgoed inclusief accommodaties die niet ons eigendom zijn. Hierdoor wordt er in 2023 € 2.000.000, in 2024 € 2.000.000 en in 2025 € 4.000.000 extra gestort in de reserve om dit te kunnen realiseren.

 • Onttrekkingen

Voor de verduurzaming van het maatschappelijk vast goed wordt er van 2023 tot en met 2026 jaarlijks € 2.000.000 onttrokken uit de reserve.

Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

 • Onttrekkingen

Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn meerjarig stimuleringsmiddelen nodig. In 2023 en 2024 zal jaarlijks € 1.000.000 worden onttrokken.

Reserve Middengebied - Veilingterrein

 • Onttrekkingen

De kosten met betrekking tot het Middengebied - Veilingterrein betreffen vooralsnog onderzoeks- en proceskosten ten behoeve van het verkeersonderzoek en in het verlengde hiervan vervolgonderzoek voor verkeer, groen, water, erfgoed en klimaatmaatregelen. In 2023 wordt hier € 300.000 voor bestemd.

Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren

 • Onttrekkingen

Het nieuwe coalitieakkoord bouwt, op basis van het beleidskader Fier op Venlo en de Gezondste Regio, de ambities verder uit op het gebied van gezondheid en vitaliteit. In 2023 wordt € 150.000 ingezet op Buurten met Talent.
De kosten voor lokaal gezondheidsbeleid bedraagt in 2023 € 200.000 en in 2024 en 2025 jaarlijks € 325.000

Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter)

 • Onttrekkingen

Voor noodzakelijke co-financiering wordt als eerste gekeken naar projecten en activiteiten die al in de begroting van middelen zijn voorzien. De vrijvallende middelen kunnen vervolgens ingezet worden voor andere maatschappelijke opgaven. Van 2023 tot en met 2025  bedraagt dit jaarlijks € 250.000.

Reserve Armoedeloket

 • Onttrekkingen

Voor de continuering van het armoedeloket wordt in 2023 € 200.000 onttrokken.

Reserve Renovatie Stadhuis

 • Onttrekkingen

Voor het integraal onderzoek van de renovatie van het stadhuis wordt in 2023 € 500.000 onttrokken.

Reserve Ontwikkeling Beheer Inrichting Openbare Ruimte

 • Toevoegingen

Voor de realisatie van ontwikkelend beheer wordt er in 2023 € 4.512.000 toegevoegd, in 2024 € 2.000.000 en in 2025 € 4.000.000.

 • Onttrekkingen

Voor het voorbereidingsbudget wordt er in 2023 € 512.000 onttrokken.
Het uitvoeringsbudget bedraagt in 2023 en 2024 € 3.000.000 en in 2025 € 4.000.000.

Reserve Afschrijving Activa - Cumulatieve Afschrijving activa
Conform de wettelijke kaders wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (welke geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit bestemmingsreserves) overgeheveld naar de reserve ‘Afschrijvingen’. Gedurende de diverse afschrijvingstermijnen valt vervolgens het corresponderende (door uw raad vastgestelde) bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief. Met andere woorden: het gaat hier om meerjarige cumulatieve onttrekkingen ter dekking van afschrijvingslasten.

 • Toevoegingen Reserve Afschrijvingen

Voor impuls toekomstbestendig groenonderhoud wordt in 2023 tot en met 2025 € 1.159.000 gestort.
2023 € 77.350 gestort vanuit de inkomensreserve Kapitaallasten Kazernekwartier.
2024 € 500.000 gestort vanuit de reserve zelfsluitende waterkering Arcen.

 • Onttrekkingen Reserve Cumulatieve afschrijvingen

Ter dekking van de afschrijvingslasten in 2023 € 125.000, 2024 € 663.000 , 2025 € 709.000 en 2026 € 776.000.

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
In 2020 is conform raadsbesluit 2020-002 een nieuw financieel raamwerk Kazerne Kwartier vastgesteld. De investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier (verharding, groen en Fort) worden geactiveerd en de meerjarige rentelasten worden ten laste gebracht van de genoemde reserve.

 • Toevoegingen

In 2023 bedraagt de toevoeging € 1.985.000, in 2024 € 2.037.000, in 2025 € 2.137.000 en in 2026 € 779.000.
De rentecomponent bedraagt in

 • 2023 € 486.000
 • 2024 € 553.000
 • 2025 € 620.000
 • 2026 € 634.000  
 • Onttrekkingen

Ter dekking van de rentelasten vind een onttrekking plaats in;

 • 2023 € 334.000
 • 2024 € 332.000
 • 2025 € 363.000
 • 2026 € 441.000

Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten

 • Onttrekkingen

In 2021 is via resultaatbestemming jaarrekening 2020 € 2.00.000 gestort in de reserve, met als doel om voor alle huishoudens, in ieder geval voor 2022 en 2023, een lastenstijging als gevolg van de gestegen kosten te voorkomen. In 2023 vindt een onttrekking plaats van € 1.640.000.

In te stellen reserves en voorzieningen

In de onderstaande tabel staan de reserves die zijn ingesteld op basis van  de jaarrekening 2021 en het coalitieakkoord 2022. Daarnaast wordt voorgesteld om de reserve Inburgering en Statushouders en Ontwikkeling Beheer Inrichting Openbare Ruimte in te stellen.

IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Aard

Naam

Toelichting

Bestemmingsreserve

Reserve Versnelling aanpak verduurz.maatschap.vastgoed

Instellen naar aanleiding van coalitieakkoord 2022

Bestemmingsreserve

Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Instellen naar aanleiding van coalitieakkoord 2022

Bestemmingsreserve

Reserve Middengebied-Veilingterrein

Instellen naar aanleiding van coalitieakkoord 2022

Bestemmingsreserve

Reserve Innovatie preventie vitale en gezonde Venlonaren

Instellen naar aanleiding van coalitieakkoord 2022

Bestemmingsreserve

Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter)

Instellen naar aanleiding van coalitieakkoord 2022

Bestemmingsreserve

Reserve Armoedeloket

Instellen naar aanleiding van coalitieakkoord 2022

Bestemmingsreserve

Reserve Renovatie Stadhuis

Instellen naar aanleiding van coalitieakkoord 2022

Bestemmingsreserve

Reserve Blokhuismiddelen

Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van een nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang in Venlo in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang. 

 
Reserve Inburgering en Statushouders

Aard van de reserve:

Bestemmingsreserve

Programma:

Gezond en actief

Team:

Maatschappelijke participatie en Gezondheid

Doelstelling
Uitvoering geven aan de Wet inburgering 2021.

Onderbouwing
De gemeente heeft de wettelijke taak om de inburgering te organiseren en regie te voeren op de uitvoering. Nieuwe meerderjarige nieuwkomers van buiten de EU én alle asielstatushouders moeten inburgeren.
Taakmutaties en onzekerheid
Deze Wet vormt een lerend stelsel waar de VNG en het Rijk samen in optrekken om de uitvoering en de spelregels gedurende de rit verder te concretiseren.  En waar nodig wordt het stelsel bijgesteld indien dit de uitvoering bevordert.

 • De inhoud en taken binnen de Wet inburgering veranderen continu.
 • Als gemeente moeten we uitvoering (binnen paar maanden) geven aan deze wijzigingen.
 • Doordat de wijzigingen volgen uit voortschrijdend inzicht en onderhandelingen op bestuurlijk niveau zijn zij niet te voorspellen/ voorzien.

Volume- en samenstellingsonzekerheid
De duur van de inburgering onder de nieuwe wet varieert, afhankelijk van de deelnemer, tussen de 12 en de 36 maanden. Hoeveel mensen moeten inburgeren, en de samenstelling  van de groep, is niet vooraf te voorspellen, noch te beïnvloeden.

 • Het aantal deelnemers en de duur van de inburgering varieert.

Timing van interventies en op- en afschaling
De wijze waarop, en het moment wanneer het best ondersteunende interventies kunnen worden ingezet is situatie-afhankelijk. Gedurende de rit doen zich kansen en bedreigen voor waar slagvaardig op ingespeeld moet worden. Dit verondersteld flexibiliteit om passend bij de situatie te kunnen handelen.

 • De inburgering is gebaat bij slagvaardigheid en flexibiliteit.

Relatie met Ondertussengroep (let op: hier is nog geen collegebesluit over genomen; 28/06 streefdatum)
Inburgeraars die onder de oude Wet inburgering uit 2013 vallen, de zgn. “ondertussengroep”, dienen meegenomen te worden in de aanpak. Hierover worden vaste prijsafspraken met aantal deelnemers gemaakt. Maar doordat hier sprake is van stut-en-herstel interventies is het vooraf niet te bepalen wanneer en met welke intensiteit zij het best begeleid dienen te worden. Situatieafhankelijk zal de uitvoering tussen de 6 en de 36 maanden duren.

 • De begeleidingsperiode van de ondertussengroep is niet vooraf te bepalen.

Resumé
De inburgering is continu in verandering. Hierbij speelt geen groot aantal onzekerheden. Om hier adequaat mee om te gaan is slagvaardigheid vereist. Om deze slagkracht te organiseren is flexibiliteit én een meerjarig handelingsperspectief noodzakelijk. Doen wij dit niet dan zal de inburgering stroef verlopen. Om deze frictie vervolgens op te lossen vereist extra ambtelijke én bestuurlijke inzet.  

Volume
De maximale omvang van de bestemmingsreserve is € 600.000

Voeding

 1. Restant budgetten Inburgering (rek. nr. 300480)
 2. Restant budgetten Statushouders (rek. nr. 300706)

Taakmutaties op de inburgering gaan gepaard met extra Rijksmiddelen. Deze zijn op dit moment niet te overzien. Indien deze zich voordoen wordt dit op inhoud voorgelegd aan het college. De bijbehorende middelen worden dan aan de budgetten toegevoegd. Restanten op deze budgetten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
Er is een gerede kans dat het college de komende jaren besluit tot extra inzet op inburgering, bijv. doordat we derde geldstromen weten aan te boren. De middelen worden toegevoegd aan de budgetten Inburgering. Restanten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

Looptijd:
2023 t/m 2026

Reserve Ontwikkeling beheer inrichting Openbare Ruimte

Aard van de reserve:

Overige Bestemmingsreserve

Programma:

Leefbaar Venlo

Team:

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Doelstelling
Doel is een schone, veilige en toekomstbestendige openbare ruimte.

Onderbouwing
Door het beheer en onderhoud, daar waar mogelijk, te combineren met het realiseren van beleidsambities en/of ontwikkelingen/initiatieven uit de maatschappij, kan er “werk met werk” worden gemaakt. Het werkveld verschuift van een technische aangelegenheid naar een werkveld waarin de aandacht voor tevredenheid en betrokkenheid van de gebruikers van de openbare ruimte doorslaggevend is en waarin het gebruik van data een steeds grotere rol krijgt bij het nemen van beslissingen in het beheer. Traditioneel beheer verandert in ontwikkelend beheer.
Ontwikkelend beheer betekent dat er vanuit een (nog) bredere scope naar de toekomst van de openbare ruimte moet worden gekeken. Elke vervanging is een kans voor vernieuwing.
Het vraagt om integrale samenwerking met andere disciplines, met de beleidsteams en met maatschappelijk partners. We optimaliseren ons beheer tegen zo laag mogelijk kosten, met als uitgangspunt dat functie, gebruik, inrichting en beleving met elkaar in overeenstemming zijn en door opgaven vanuit andere domeinen (mede) te faciliteren. Bestaande beheermiddelen zijn daartoe niet toereikend. Met deze reserve zorgen we er voor dat onze openbare ruimte toekomstbestendig kan worden ingericht.

Volume
€10.000.000

Voeding
2023: €4.512.000
2024: €2.000.000
2025: €4.000.000

Looptijd:
2023 t/m 2025

Uitputting voorzieningen

 
Voorziening Groot onderhoud GRP+
Instandhouding-Watertaken
Voorziening GRP 2023-2026 verdeling 2,3% inflatiecorrectie over Instandhouding en Watertaken in 2023 € 52.000, in 2024 € 63.000 en in 2025 en 2026 jaarlijks € 72.000.
Verdeling inflatiecorrectie GRP 2023-2026;

Instandhouding 2023 48% - Watertaken 2023 52%
Instandhouding 2024 45% - Watertaken 2024 55%
Instandhouding 2025 50% - Watertaken 2025 50%
Instandhouding 2026 48% - Watertaken 2026 52%

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31