PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

4. Welvarend Venlo

Welvarend Venlo zet in op een optimale economische ontwikkeling in Venlo en draagt actief bij aan de ontwikkeling in de regio Noord-Limburg. De Venlose economie zich laat kenmerken door een brede economische basis en een viertal speerpuntsectoren (te weten agrofood, maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie), een sterke kennisinfrastructuur, een groot areaal bedrijventerreinen en een multimodale ontsluiting. Het versterken van de economische positie en het creëren van werkgelegenheid staan centraal in dit programma. Om dit te realiseren wordt tevens ingezet op randvoorwaardelijke aspecten als kennisinfrastructuur, ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen en mobiliteit.
Centrale doelstelling
De centrale doelstelling van dit programma is de economische positie van Venlo verder uit te bouwen met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische sectoren en adequate bereikbaarheid. Om dat te bereiken liggen in de periode 2023-2026 de inhoudelijke accenten op de ontwikkeling van Venlo kennisstad, het benutten van talenten, ruimte voor bedrijven, versterking van de multimodale infrastructuur (met name haven en spoor) en de verduurzaming van de mobiliteit. De 3-delige aanpak zoals de afgelopen jaren reeds ingezet, blijft overeind; de basis blijven versterken, met lef en trots investeren, alsook impact creëren door samenwerken. Deze aanpak zetten we voort om de doelstellingen en inhoudelijke accenten te behalen.
Een algemene indicator van dit programma is het percentage economische groei van Venlo afgezet tegen de groei van Nederland (Indicator 4.0.1 Meetbaar Venlo). Er ligt immers een relatie tussen economische groei en welvaart.
Sterke relatie met de regio Noord-Limburg
De economie van Venlo vervult een sterk regionale functie en het programma heeft dan ook een sterke regionale component, draagt bij aan de doelstellingen van de Regiovisie en de uitwerking van deze visie in de Regionale Investeringsagenda en Regiodeal. Vanuit het programma en de programmalijnen  wordt een actieve bijdrage geleverd aan vier van de zes regionale thema’s (en bij behorende regionale Icoonprojecten) in de regionale visie en investeringsagenda.

Het programma kent drie programmalijnen met elk hun eigen subdoelstellingen en indicatoren:

  • Economie
  • Kennisinfrastructuur & Arbeidsmarkt
  • Mobiliteit

Bestaande programmabudgetten worden optimaal binnen deze drie programmalijnen ingezet. Daar waar nieuwe budgetten aan de orde zijn, worden deze in deze begroting verder toegelicht.

 Getekende gedeeltelijke weergave van het programma Welvarend Venlo

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2023

2024

2025

2026

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Baten

Lasten

2.821

2.749

2.746

502

Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt

-2.821

-2.749

-2.746

-502

Economie

Baten

1.542

1.515

515

515

Lasten

5.106

4.993

3.993

3.939

Subtotaal Economie

-3.563

-3.479

-3.479

-3.424

Mobiliteit

Baten

774

982

984

982

Lasten

2.253

2.635

2.619

2.587

Subtotaal Mobiliteit

-1.478

-1.653

-1.635

-1.605

Totaal saldo Programma

-7.863

-7.881

-7.860

-5.531

Investeringsvoorstellen

Programmalijn

Krediet

Voorportaal

2022

2023

2024

2025

2026

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Economie

-4.960

950

4.900

Mobiliteit

Totaal Programma 4

-4.960

950

4.900

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

10.180

2,0 %

Baten

2.317

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31