PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

1. Gezond en actief Venlo

Gezond en Actief Venlo is een omvangrijk programma met een aantal wettelijke taken in combinatie met lokale en regionale ambities.
Het Beleidskader Maatschappelijk Domein ‘Fier op Venlo’ vormt de basis voor het programma en toekomstige beleidsontwikkelingen. Het beleidskader is samen met het coalitieakkoord een vizier voor de toekomst. Hoe we hieraan uitvoering geven, met wie en met welke activiteiten wordt geconcretiseerd in dit programma. Het idee is dat in 2023 en 2024 innovaties worden ontwikkeld en doorgevoerd die in latere jaren (financieel) effect opleveren.
Het beleidskader omvat het hele maatschappelijk domein en wordt samengevat in onderstaande figuur. Het bestaat uit vier ankers die gelden voor alle beleidsthema’s en een viertal (meer concrete) accenten voor vernieuwing.

 ( De figuur heeft de vorm van een ronde windroos met vier windrichtingen. In elk van de windrichtingen is één van de vier ankers uit het beleidskader: 1) Vitaal en Veerkrachtig 2) Verbonden en Vindbaar 3) Veilig en Vertrouwend en 4) Variëren naar Vermogen.  Ook hebben we in deze windroos vier accenten opgenomen. Dat zijn de thema’s waar we de komende jaren extra aandacht aan schenken: 1) Kracht van voeding 2) Passend wonen 3) Buurten met talent en 4) Kansrijk opgroeien.  Deze vier ankers en vier accenten zijn samen de kern van ons nieuwe beleidskader die de gemeenteraad op 28 april 2021 heeft vastgesteld.)

De vier accenten van het beleidskader ziet u terugkomen bij de programmalijnen. Financieel treft u binnen de programmalijn Meedoen een begrotingsvoorstel aan voor Buurten met Talent voor 2023 en 2024. De overige drie voorstellen worden met bestaande middelen gedekt. Zo wordt in 2023 verder gewerkt aan de ambities van de eerste Venlose voedselagenda voor wat betreft het accent "De Kracht van Voeding".
Uiteraard geeft deze begroting ook invulling aan het coalitieakkoord. De volgende thema's treft u in dit programma aan:

  • Doorpakken en versnellen van de sportaccommodatievisie;
  • Zwembaden en zwembanen;
  • Gemeenschapsaccommodaties;
  • Onderwijshuisvesting en doorgaande leer- en ondersteuningsstructuren;
  • Diverse sociale basis thema’s als eenzaamheid, vrijwilligers, mantelzorgers, dementievriendelijk Venlo, sociale problematiek bij werknemers, etc.;
  • Laaggeletterdheid;
  • Inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie;
  • Diverse armoedethema's als JPF, armoedeloket, etc.

Samengevat zien we dat er naast ruimtevragende voorstellen ook ruimtescheppende voorstellen zijn.  We zien een licht nadeel, door de verwerking van voorstellen uit het coalitieakkoord.

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2023

2024

2025

2026

Gezond en Vitaal

Baten

3.941

3.900

3.900

3.575

Lasten

16.204

16.608

16.075

16.243

Subtotaal Gezond en Vitaal

-12.263

-12.707

-12.174

-12.668

Ontplooiing

Baten

8.093

8.187

7.498

7.442

Lasten

20.983

21.697

21.000

19.858

Subtotaal Ontplooiing

-12.890

-13.510

-13.502

-12.416

Meedoen

Baten

45.017

45.438

45.608

45.790

Lasten

94.343

92.621

91.475

90.076

Subtotaal Meedoen

-49.326

-47.183

-45.867

-44.285

Zelfredzaamheid

Baten

8.402

7.916

7.861

7.847

Lasten

132.850

133.185

132.737

131.918

Subtotaal Zelfredzaamheid

-124.448

-125.268

-124.876

-124.071

Totaal saldo Programma

-198.927

-198.668

-196.419

-193.440

Investeringsvoorstellen

Programmalijn

Krediet

Voorportaal

2022

2023

2024

2025

2026

Gezond en vitaal

3.450

Ontplooiing

-5.777

5.029

2.925

Meedoen

28

Zelfredzaamheid

Totaal Programma 1

-5.777

8.507

2.925

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

264.380

50,9 %

Baten

65.453

12,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31