Bijlagen

Bijlage III Kerngegevens

Aantallen
begroting
2023

A. Sociale structuur

Aantal inwoners

102.136

waarvan:

- inwoners < 18 jaar

17.527

- inwoners van 18 tot 64 jaar

61.558

- inwoners > 64 jaar

23.051

Lage inkomens

17.102

Bijstandsontvangers

2.817

- WWB

2.605

- IOAW / IOAZ

212

Uitkeringsontvangers

waarvan:

- Bijstandsontvangers

2.631

- WAO/WIA

3.582

- Militairen

51

- WAZ

60

- WAJONG

1.315

- WSW

480

Minderheden (overeenkomstig definitie Gemeentefonds)

8.755

Aantal huishoudens

48.589

waarvan één-ouder-huishoudens

18.968

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha.)

12.408

Oppervlakte bebouwing (in ha.)

956

Oppervlakte binnenwater (in ha.)

491

Woningen en recreatiewoningen

48.180

Bedragen x € 1.000

Bedragen
begroting
2023

C. Financiële structuur

Ongebonden belastingen

46.574

Uitkeringen uit het Gemeentefonds

288.273

Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari

180.013

waarvan:

- reserves

149.501

- voorzieningen

30.512

Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven)

363.685

Gehanteerd rentepercentage

3%

Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2023)

242.670

D. Woonlastenbepalende kengetallen

Waarde woningen en niet-woningen

18.673.718

waarvan:

- WOZ waarde woningen eigenaren

11.436.886

- WOZ waarde niet-woningen gebruikers

3.618.416

- WOZ waarde niet-woningen eigenaren

3.618.416

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31