PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Kernopgave van het programma is Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Dit wordt gedaan in verbinding met andere gemeentelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de bebouwde omgeving of mobiliteit. Zo kent dit programma een nauwe verbinding met andere programma's en daarmee dragen meerdere voorstellen in andere programma's bij aan de benoemde doelstelling.
De basis van de opgave ligt in verlengde van het rijksbeleid en in bijzonder het nationale klimaatakkoord waaraan Venlo ook haar bijdrage levert. Naast deze opgave werkt Venlo ook aan het waarborgen van de wettelijke opgave van milieubeleid op terrein van water, bodem en lucht.
Naast de klimaatopgave is door mondiale spanningen, de oorlog in Oost-Europa en de daarmee samenhangende explosief gestegen energieprijzen, de toekomstbestendigheid van energie en grondstoffen in het geding gekomen en is daarmee een prioritair dossier in Venlo omdat hiervan effecten kunnen uitgaan in de realisatie van alle programmaopgaven. Ook de huidige 'teruglevercapaciteit' van duurzame energiebronnen aan het elektriciteitsnet kent zijn grenzen; deze problematiek vraagt slimme oplossingen met betrekking tot de verduurzamingsopgave.
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het vergroten van bewustwording van burgers en bedrijven dat er iets moet gebeuren. Hierin wordt de komende jaren stevig verder op ingezet. De actuele ontwikkelingen versterken de bewustwording in de samenleving en de noodzaak tot handelen van eenieder. Om de doelen ook daadwerkelijk te realiseren wordt een beweging ingezet van voorbereiding naar uitvoering en resultaat.
Het programma heeft een belangrijke regiocomponent, sluit aan op de Regiovisie 2040 en er wordt binnen de regio actief samengewerkt in het kader van Regionale Energie Strategie (RES). Gelet op het (gemeente) grensoverstijgende karakter van het programma wordt de samenwerking met andere overheden, bedrijven, ketenpartners en inwoners waar mogelijk verder versterkt en geïntensiveerd.
Het programma Duurzame en circulaire hoofdstad bestaat uit drie programmalijnen met eigen subdoelstellingen en indicatoren. De drie programmalijnen zijn: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. In de communicatie naar inwoners gebruiken we steeds vaker de termen: nieuwe energie, nieuwe natuur en nieuwe gebruik.

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2023

2024

2025

2026

Energietransitie

Baten

2.992

2.408

2.408

2.408

Lasten

5.819

4.958

6.947

2.937

Subtotaal Energietransitie

-2.826

-2.550

-4.539

-529

Klimaatadaptatie

Baten

Lasten

1.157

667

667

667

Subtotaal Klimaatadaptatie

-1.157

-667

-667

-667

Circulariteit

Baten

550

250

250

250

Lasten

2.076

1.538

1.488

1.493

Subtotaal Circulariteit

-1.526

-1.288

-1.238

-1.243

Totaal saldo Programma

-5.510

-4.505

-6.445

-2.440

Investeringsvoorstellen

Programmalijn

Krediet

Voorportaal

2022

2023

2024

2025

2026

Energietransitie

6.607

Klimaatadaptatie

Circulariteit

Totaal programma 6

6.607

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

9.052

1,7 %

Baten

3.542

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31