Dit is de eerste programmabegroting van deze bestuursperiode. Ambitieus zijn wij dit voorjaar van start gegaan om 'samen verder te bouwen aan een gezond Venlo'. De afgelopen vier jaren stonden vooral in het teken van het herstel van onze financiële huishouding, verbetering van onze primaire dienstverlening en herstel van het vertrouwen van onze inwoners. In het coalitieprogramma is gekozen zowel voor een verdere versterking van de positie van Venlo als centrumstad, als voor de aanpak van een aantal belangrijke, urgente opgaven. Geen nieuwe strategische koers dus, maar -na jaren van noodzakelijk bijsturen- een intensivering van onze inspanningen om Venlo nog mooier, welvarender en gezonder te maken.
De afgelopen maanden heeft de ambtelijke organisatie gezamenlijk gewerkt aan een plan om, passend binnen de daarvoor geldende inhoudelijke en budgettaire kaders, deze ambities te realiseren. De afgelopen jaren heeft de organisatie gewerkt aan een verdere versterking van de sturing door de doorontwikkeling van het programmatisch werken en de implementatie van een besturingsfilosofie, geënt op de kernwaarden 'professioneel, betrokken en vitaal'.
De door u vastgestelde kadernota vormt het uitgangspunt voor de op te stellen begroting. Ieder jaar opnieuw ijken wij dit document op de strategische koers van Venlo en op de actuele ontwikkelingen. Koersvast en actueel. Doorbouwend aan de realisatie van ons strategisch plan, aan de realisatie van de in het coalitieakkoord opgenomen afspraken, maar ook met een scherp oog voor de noden van vandaag. Zeker nu, gegeven de grote onzekerheid waarin veel inwoners verkeren.
Ten tijde, maar met name sinds de vaststelling van de kadernota hebben zich immers ontwikkelingen voorgedaan die een enorme weerslag op onze gemeenschap en in het bijzonder voor verschillende groepen inwoners. Fors gestegen energieprijzen en een ongekende inflatie betekent voor veel Venlonaren en veel in Venlo actieve organisaties een erg onzekere tijd. De nood is echter acuut en deze begroting gaat over 2023 en daarna. Daarop vooruitlopend hebben we u, in de vorm van een separaat raadsvoorstel, voorstellen gedaan om ook in 2022, aanvullend op de kabinetsplannen, de lasten voor deze groepen iets te verlichten in de vorm van het Venlo-fonds. Om iets te doen voor die Venlose huishoudens die het financieel lastig hebben en voor organisaties die samen met ons iets voor hen kunnen betekenen.
Parallel aan de totstandkoming van deze programmabegroting is door het programmamanagement een meerjarige planning opgesteld aan de hand waarvan de uitvoering van de afspraken uit het coalitieakkoord kan worden gevolgd.  Het streven is geweest om de balans te zoeken tussen ambities en realisme. De weerslag daarvan treft u op deze website aan.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31