PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

5. Centrumstad Venlo

De ambitie in het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio. De centrumfunctie van Venlo biedt het vanzelfsprekende middelpunt voor stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu en in de toekomst.
Het programma Centrumstad Venlo gaat over deze bijzondere positie, die Venlo inneemt als stad in de regio. Onze samenleving verandert snel en iedere tijd en gebeurtenis stelt nieuwe eisen aan de stad en regio. Daar moeten we als gemeente en samenleving snel en adequaat op in kunnen spelen ten gunste van een breed welvaartsperspectief. Zo zien we in Venlo de stuwende economische sectoren kennisintensiever worden en de concurrentie om bedrijven, maar vooral werknemers, toenemen. Om ons profiel en identiteit op economisch én maatschappelijk vlak toekomstbestendig te maken, vraagt dit meer dan ooit om sturing en flankerende investeringen in het stedelijk woon- en leefklimaat. We moeten een goede balans creëren in vraag en aanbod van wonen, werken, onderwijs en voorzieningen en tegelijkertijd ambitie tonen om het profiel en de identiteit van Venlo verder aan te scherpen. We moeten dan ook blijven verjongen, streven naar demografische diversiteit en een gezonde balans qua opleidings- en inkomensniveau. Kortom: verleiden, aantrekken en vasthouden van talent op alle niveaus voor een sterke regionale economie en een stad in balans.
Maar de tijd is ook rijp om onze blik te verbreden. Steeds meer gebieden en voorzieningen in en om de stad hebben (in potentie) een regionale impact op bewoners, bedrijven en bezoekers. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe voorzieningen en nieuwe samenwerkingen kondigen zich aan en moeten voortvarend worden opgepakt binnen vertrouwde, maar ook nieuwe verbanden. Denk hierbij aan een nieuw toekomstperspectief voor het voormalige veilingterrein in samenwerking met zorg-, sport en onderwijsinstellingen. Of de ontwikkelpotentie van de zuidrand van de binnenstad als het treinstation Venlo in de nabije toekomst een intercity-verbinding heeft in vier richtingen, waarvan één naar Düsseldorf en nabijgelegen internationale luchthaven. Tegelijkertijd verdienen de klassieke structuren, binnen de context van alle nieuwe trends en ontwikkelingen, de komende jaren nog de nodige de aandacht, zoals de centra van de stadsdelen Tegelen en Blerick.
We werken de ambitie voor Centrumstad Venlo uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt of kan maken. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.
Kenmerkend zijn het meerjarige karakter én de complexiteit en dynamiek van de opgaven. In het programma Centrumstad Venlo komen een aantal ambities en doelstellingen van de andere programma’s samen. Denk hierbij aan wonen, erfgoed, openbare ruimte, mobiliteit, onderwijs , cultuur en economie. De uitvoering van het programma leunt daarmee ook op de ambities, (sub)doelen, middelen en/of activiteiten uit de andere programma's.

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2023

2024

2025

2026

De basis sterk houden

Baten

3.280

2.105

1.105

1.105

Lasten

15.975

14.183

13.205

13.072

Subtotaal De basis sterk houden

-12.695

-12.079

-12.100

-11.968

Verbreden en robuust maken

Baten

11.313

25.011

6.503

6.102

Lasten

13.797

27.613

9.272

7.527

Subtotaal Verbreden en robuust maken

-2.483

-2.602

-2.769

-1.425

Verdiepen en onderscheiden

Baten

Lasten

487

487

487

487

Subtotaal Verdiepen en onderscheiden

-487

-487

-487

-487

Totaal saldo Programma

-15.665

-15.167

-15.357

-13.879

Investeringsvoorstellen

Programmalijn

Krediet

Voorportaal

2022

2023

2024

2025

2026

De basis sterk houden

6.590

Verbreden en robuust maken

Verdiepen en onderscheiden

500

1.860

Totaal programma 5

7.090

1.860

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

30.258

5,8 %

Baten

14.593

2,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31