Bijlagen

Bijlage VIII Financiële positie

Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume via de exploitatie moeten lopen. Als de verplichtingen niet van een vergelijkbaar volume zijn, dan moet hiervoor een voorziening worden getroffen. Toepassing van deze voorschriften leidt tot de volgende situatie:
WW-conforme uitkeringen en bovenwettelijke WW-uitkeringen
Voor nog lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 253.000 gebudgetteerd. De gemeente Venlo is eigen risicodrager met betrekking tot de WW-uitkeringen en verplichte bovenwettelijke WW-uitkeringen voor voormalig werknemers. Voor voormalig werknemers die recht hebben op een WW uitkering ontvangt de gemeente nota's.
In de CAO gemeenten is een reparatie -uitkering ter compensatie van de versoberingen in de WW overeengekomen. Voor toekomstige aanspraken in relatie tot het 3e WW jaar is een voorziening gevormd .De voorziening kent per 1 januari 2022 een omvang van afgerond € 179.500 euro. De voeding vindt plaats op basis van ingehouden werknemerspremies. Hiervoor is een bedrag ter aangroei van de voorziening begroot van € 40.000 per jaar.
Uitkeringen oud wethouders
Voor thans lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 504.000 gebudgetteerd. Het budget is ter dekking van aanspraken op een loondervingsuitkering ingevolge de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en wachtgelden.
Toekomstige Pensioenaanspraken wethouders
De verplichtingen inzake pensioenen van wethouders zijn ondergebracht in de voorziening Pensioenkosten  Wethouders. De voorziening kent per 1 januari 2022 een omvang van € 6.600.000. Ingevolge artikel 44 van het BBV dient de gemeente een voorziening te treffen voor toekomstige pensioenverplichtingen van de wethouders (pensioenvoorziening bij het ABP is (thans) nog niet mogelijk). De hoogte is afhankelijk van jaarlijkse uitkomst van de actuariële berekening.
De voeding vindt plaats op basis van:

  • Eventuele waardeoverdracht van elders opgebouwde pensioenaanspraken door wethouders.
  • Benodigde (bij)storting op basis van actuariële berekening.
  • Ingehouden pensioenpremie (=Appa premie) op de bezoldiging van de wethouders.

Voormalig personeel brandweer; FLO
Voor lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 300.000 gebudgetteerd ten behoeve van FLO verplichtingen van gelijke omvang. Functioneel leeftijdsontslag geldt voor ambtenaren in fysiek zware beroepen, zoals de brandweer. Het functioneel leeftijdsontslag is een speciale regeling waarbij FLO kan worden verleend. Deze regeling houdt in dat de ambtenaar wordt ontslagen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Na het verlenen van FLO-ontvangt de ambtenaar een zogeheten FLO uitkering om zijn inkomen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen. Bij de overgang van de Brandweer naar de Veiligheidsregio in 2011 is besloten dat Gemeente Venlo verantwoordelijk blijft voor kosten Functioneel Leeftijdsontslag en 2e loopbaanbeleid van het Brandweerpersoneel district Venlo. In september 2019 zijn er landelijke afspraken gemaakt over het overgangsrecht FLO. Hiervoor is bij de jaarrekening 2019 een voorziening getroffen. Deze heeft op 1 januari 2022 een omvang van  € 3.300.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31