Bijlagen

Bijlage VII Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

 

2023

2024

2025

2026

Taakveld

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

21.247

26.988

2.285

8.110

2.006

7.769

2.030

7.810

0.10 Mutaties reserves

21.753

18.508

13.989

13.135

12.296

15.861

4.928

4.658

0.11 Resultaat baten en lasten

0.2 Burgerzaken

2.335

3.573

3.883

5.158

4.191

5.446

4.246

5.482

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

40

40

40

40

0.4 Overhead

142

42.903

193

42.563

193

42.217

193

42.137

0.5 Treasury

11.026

7.124

10.881

5.942

10.789

5.745

10.809

5.308

0.61 OZB woningen

17.600

1.997

18.322

841

18.322

841

18.322

841

0.62 OZB niet-woningen

23.480

816

23.517

816

23.517

816

23.517

816

0.63 Parkeerbelasting

2.319

2.319

2.319

2.319

0.64 Belastingen overig

686

211

686

211

686

211

712

211

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

288.773

284.699

289.075

267.875

0.8 Overige baten en lasten

10.409

11.775

15.058

7.225

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

9.114

8.614

8.614

8.614

1.2 Openbare orde en veiligheid

362

3.967

362

3.936

362

3.876

362

3.787

2.1 Verkeer en vervoer

1.036

22.695

1.197

23.294

1.197

24.732

1.195

21.765

2.2 Parkeren

426

1.769

426

1.944

426

1.926

426

1.916

2.4 Economische havens en waterwegen

364

393

363

314

365

314

365

309

3.1 Economische ontwikkeling

28

6.798

6.208

5.155

2.916

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

116

1.779

116

1.881

116

1.881

116

1.826

3.3 Bedrijvenloket en -regelingen

665

1.874

665

1.865

665

817

665

817

3.4 Economische promotie

2.189

672

2.189

672

2.189

672

2.189

672

4.2 Onderwijshuisvesting

74

8.806

132

9.419

131

9.394

130

9.707

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.843

10.499

7.213

10.956

6.526

10.354

6.471

8.898

5.1 Sportbeleid en activering

256

2.304

252

2.204

252

2.203

252

2.203

5.2 Sportaccommodaties

3.099

8.439

3.209

8.920

3.209

8.354

3.209

8.838

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

108

7.590

108

7.096

108

7.055

108

7.031

5.4 Musea

246

2.999

246

2.969

246

2.988

246

2.982

5.5 Cultureel erfgoed

456

473

473

472

5.6 Media

2.279

2.279

2.279

2.178

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

431

9.997

431

9.988

431

10.037

431

10.090

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.591

24.371

1.415

23.596

1.415

23.523

1.415

22.973

6.2 Toegang eerstelijnsvoorzieningen

1.247

7.554

1.228

7.332

1.228

7.342

1.223

7.378

6.3 Inkomensregelingen

42.336

55.514

43.081

53.884

43.354

53.157

44.168

52.460

6.4 WSW en beschut werk

125

15.784

125

16.423

125

16.353

125

16.363

6.5 Arbeidsparticipatie

1.004

9.623

1.626

9.239

1.608

8.915

976

8.284

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO

288

5.467

294

5.495

294

5.518

294

5.518

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

953

13.372

953

13.372

953

13.373

953

13.374

6.71b Begeleiding (WMO)

4.182

4.182

4.182

4.182

6.71c Dagbesteding (WMO)

1.893

1.893

1.894

1.894

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

4.229

3.959

3.960

3.960

6.72a Jeugdhulp begeleiding

2.108

2.054

2.054

2.053

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.089

5.933

5.933

5.931

6.72c Jeugdhulp dagbestesteding

703

685

685

684

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

42

4.509

14

4.467

14

4.467

14

4.477

6.73a Pleegzorg

1.639

1.597

1.597

1.597

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

3.513

3.423

3.423

3.422

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.558

6.389

6.390

6.387

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

3.029

2.792

2.793

2.792

6.74c Gesloten plaatsing

891

891

891

891

6.81a Beschermd wonen (WMO)

398

38.910

398

41.070

398

40.979

398

40.994

6.81b Maatschappelijk- en vrouwenopvang (WMO)

1.013

11.684

1.013

11.267

957

10.903

949

10.427

6.82a Jeugdbescherming

3.376

6.302

3.377

6.303

3.377

6.303

3.377

6.304

6.82b Jeugdreclassering

369

700

369

700

369

700

369

700

7.1 Volksgezondheid

102

5.574

9

5.597

9

5.631

9

5.315

7.2 Riolering

9.497

7.135

9.951

7.588

10.137

7.774

10.212

7.849

7.3 Afval

12.105

10.211

12.775

10.211

12.773

10.209

12.773

10.209

7.4 Milieubeheer

741

741

701

701

7.5 Begraafplaatsen-crematoria

383

625

383

625

383

617

383

617

8.1 Ruimtelijke ordening

2.384

1.316

1.316

1.316

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

33.082

32.233

35.574

36.089

16.074

17.144

15.250

16.418

8.3 Wonen en bouwen

6.156

17.063

5.586

15.119

5.586

14.817

5.586

14.566

Totaal

519.667

519.592

495.852

495.852

478.669

478.669

449.587

449.587

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31