PARAGRAFEN

Rekenkameronderzoeken

Sinds 2019 wordt de interne doorwerking van de aanbevelingen van de onderzoeken van de rekenkamercommissie periodiek gemonitord. Op twee momenten in de P&C-cyclus wordt hierover gerapporteerd, te weten in de jaarrekening en de programmabegroting. In de programmabegroting kijken we vooruit en rapporteren we over de stand van zaken van de meerjarenplanning van de rekenkamercommissie. In de jaarrekening kijken we terug op welke rekenkamercommissieonderzoeken het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en wat de stand van zaken van de interne doorwerking van de aanbevelingen is aan de hand van een stoplichtenrapportage.

De rekenkamer heeft gekozen om in 2022 de volgende onderzoeken uit te voeren:

  • Rekenkamerbrief aandachtspunten begroting
  • Onderzoek burgerinitiatieven
  • Onderzoek leegstand Venlo
  • Onderzoek inzet BOA’s

Rekenkamerbrief aandachtspunten begroting
In april 2022 heeft de rekenkamer een rekenkamerbrief met een aantal opmerkingen bij de meerjarenbegroting 2022-2025 aan uw raad aangeboden, bedoeld om uw raad van dienst te zijn bij de behandeling van de kadernota en jaarrekening van 2022 en mogelijk ook bij de besprekingen in het kader van de coalitievorming. De brief plaatst de begroting in een wat breder perspectief en benoemt enkele aanvullende inzichten en risico’s die daaruit voortvloeien.
Hier vindt u de rekenkamerbrief.
Rekenkamerbrief aandachtspunten gemeentelijke financiën | Gemeente Venlo

Onderzoek burgerinitiatieven
In november 2021 is de rekenkamer een onderzoek gestart naar burgerinitiatieven. Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te bieden in de manier waarop de gemeente Venlo omgaat met ongevraagde burgerinitiatieven, om daar lessen uit te leren. Concreet leidt dit tot de volgende drie, gerelateerde onderzoeksvragen:

  • Welke ongevraagde grotere burgerinitiatieven zijn in Venlo aan de gemeente voorgelegd?
  • Wat zijn de maatschappelijke effecten daarvan?
  • Hoe ervaren initiatiefnemers de besluitvormingsprocessen rondom burgerinitiatieven?

Dit rapport wordt naar verwachting aanvang Q4 2022 aangeboden aan uw raad.

Onderzoek leegstand Venlo
In maart 2022 is de rekenkamer een onderzoek gestart naar de leegstand in Venlo. Welke instrumenten gebruikt de gemeente Venlo om leegstand in de binnenstad te voorkomen en te bestrijden en wat zijn hiervan de effecten? De focus ligt op de binnenstad van Venlo, maar we kijken ook met een schuin oog naar het centrum van Blerick en het centrum van Tegelen.
De verwachtingen zijn dat dit rapport wordt aangeboden aan u in Q4 2022.

Onderzoek inzet BOA’s
De rekenkamer wil in 2022 nog een ander onderzoek opstarten, namelijk naar de inzet van BOA’s. Ondanks het feit dat het aantal boa’s de afgelopen jaren gestaag is gegroeid, is handhavingscapaciteit een schaars goed. Dat maakt de vraag interessant hoe die capaciteit wordt ingezet.
In augustus 2022 start de rekenkamer met het opstellen van een startnotitie voor dit onderzoek.

Meerjarenplanning 2021-2022
In juni 2021 is de meerjarenplanning voor 2021 en 2022 van de rekenkamer vastgesteld.
In het voorjaar van 2022 heeft de rekenkamer moeten besluiten de overige onderzoeksonderwerpen op de meerjarenplanning vanwege onhandige timing in de tijd vooruit te schuiven of als (voor dit moment) ongeschikt terzijde te leggen. Vervolgens is de aanpak van leegstand als nieuw onderwerp geselecteerd.

Naast bovengenoemde onderzoeken houdt de rekenkamer altijd rekening met tussentijdse (verzoeken tot) onderzoeken. In november 2022 worden suggesties voor onderzoeksonderwerpen voor 2023 en 2024 opgehaald door de rekenkamer door bij uw fracties langs te gaan.

De meerjarenplanning vindt u op de website van de Rekenkamer Venlo.
meerjarenplanning_2021_rekenkamer_juni2021.pdf (venlo.nl)

In de jaarrekening 2022 wordt gerapporteerd over de interne doorwerking van de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkameronderzoeken in 2021 en 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31