PROGRAMMA'S EN ALGEMENE MIDDELEN

Coalitieakkoord en Prijs- en volumeontwikkelingen 2022

Coalitieakkoord
De gemeenteraad heeft besloten om een deel van het rekeningresultaat 2021, i.c. € 19,9 miljoen beschikbaar te stellen. In onderstaand overzicht treft u een recapitulatie aan van de voorstellen die gefinancierd worden uit het rekeningresultaat 2021. Mede gerubriceerd en verdeeld over de vastgestelde doelen en de diverse jaarschijven.

Resultaat bestemming

Besteding

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Kunstgrasvelden

1.350

1.350

Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn)

5.000

5.000

Fonds economische versterking en kennisinfrastructuur

2.000

1.000

1.000

Middengebied / Veilingterrein (voorbereidingskrediet)

500

200

300

Fonds voor stedelijke centra

2.000

1.000

1.000

Begraafplaatsen

500

50

150

150

150

Maaswaterprojecten (voorbereidingskrediet)

500

500

Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren

1.000

350

325

325

Fonds co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadaptie)

1.000

250

250

250

250

Impuls toekomstbestendig groenonderhoud

2.000

1.159

841

Zwembad aanvullend krediet (dekking ineens) variant 2

1.350

1.350

Renovatie & onderhoud Stadhuis (voorbereidingskrediet)

500

500

Armoedeloket

200

200

Algemene reserve

2.000

2.000

Totaal

19.900

5.250

9.609

3.566

1.225

250

 

Prijs- en volumeontwikkelingen 2022

Prijsontwikkelingen
In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de bij de Kadernota 2023 beschikbaar gestelde
middelen t.b.v. de prijsindexering 2022 weergegeven. Voor de volledigheid is de besluitvorming
vanuit de VoRap 2022 in onderstaande tabel toegevoegd.

Programma

Naam

Bedrag krediet inflatie

Kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

Beschikbaar cf kadernota 2023 (investeringen en exploitatie)

4.700

4.700

4.700

4.700

A: sub-totaal Beschikbaar

4.700

4.700

4.700

4.700

Vorap 2022

1. Gezond en actief Venlo

Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg

1.100

61

60

59

1. Gezond en actief Venlo

SO-school De Taalbrug junior Uitbreiding

540

35

34

34

5. Centrumstad Venlo

Museumkwartier Keulse poort

305

19

19

18

18

1. Gezond en actief Venlo

Renovatie Mytylschool Ulingshof

207

12

12

12

12

1. Gezond en actief Venlo

Renovatie Rudolf St. Educare

150

9

9

4. Welvarend Venlo

Kaldenkerkerweg Tegelen fase 2

150

11

10

10

10

1. Gezond en actief Venlo

Vrijval OLP en meubilair De Taalbrug

-65

-11

-11

-10

-10

B: sub-totaal Vorap

2.387

31

125

132

130

Meerjarenbegroting 2023-2026

4. Welvarend Venlo

Inflatiecorrectie Bargeterminal

1.600

88

87

86

4. Welvarend Venlo

Grubbenvorsterweg

650

46

45

44

2. Leefbaar Venlo

GVVP 2016 Fietspad aan de Maas

295

21

20

20

2. Leefbaar Venlo

GVVP 2017 Wijk- en dorpszaken Diependijkstraat

165

12

11

11

1. Gezond en actief Venlo

Inflatie jongerenaccommodatie Venlo-Oost 

150

8

8

8

C: sub-totaal Meerjarenbegroting 2023-2026

2.860

174

171

169

inzet middelen t.b.v. bijstelling kapitaallastenplafond

-1.058

inzet middelen nadeel financiering investeringen

-791

229

-643

-245

totaal restant prijsontwikkelingen 2022

3.878

4.630

3.754

3.098

Toelichting prijsontwikkeling investeringsvoorstellen Meerjarenbegroting 2023-2027:

  • Inflatiecorrectie Bargeterminal

Het project zit in de engineeringsfase. De aanbestedingsprocedure wordt in 2022 opgestart. De laatste raming is van november 2021. Op dit moment zien we dat door diverse oorzaken kostenstijgingen optreden. Dit is erg afhankelijk van de staalprijs die op dit moment met dagprijzen werkt. Het project gaat pas op zijn vroegst in 2023 in uitvoering, maar zal doorlopen in 2024. De kans is erg groot dat we te maken krijgen met kostenstijgingen. Om om te kunnen gaan met deze prijsfluctuaties en de stijgingen van de kosten over de hele linie dient het budget bijgesteld te worden uit inflatiereserve.

  • Grubbenvorsterweg

Het project zit in de voorbereidingsfase. De aanbestedingsprocedure dient nog opgestart te worden. De laatste raming is van november 2021. Op dit moment zien we dat door diverse oorzaken kostenstijgingen optreden. Deze hebben vooral betrekking op civieltechnische werkzaamheden en levering van materialen maar ook in de verwerving van vastgoed.

  • GVVP 2016 Fietspad aan de Maas

Het project zit in de engineeringsfase. De aanbesteding dient nog opgestart te worden. Op basis van de actuele prijsstijgingen is een extra indexering van de geraamde kosten noodzakelijk.

  • GVVP 2017 Wijk-en dorpszalen Diependijkstraat

Het project “Diependijkstraat herinrichting kruising Henriette Roland Holstlaan” zit in de engineeringsfase. De laatste raming is van november 2021. Op basis van de actuele prijsstijgingen is een extra indexering van de geraamde kosten noodzakelijk.

  • Inflatie jongerenaccommodatie Venlo-Oost

Betreft inflatie van investeringen Jongerenaccommodatie Venlo-Oost. De eerder geschatte kosten bedragen € 600.000. De verwachting is dat deze oplopen met € 150.000.

Daarnaast wordt voorgesteld om voor 2026 € 1.058.000 en vanaf 2027 € 1.690.000 in te zetten ter verhoging van het kapitaallastenplafond en het nadelig resultaat a.g.v. doorrekening van de financieringslasten voor de in deze programmabegroting opgenomen investeringen uit deze middelen te dekken. In 2023 is de bijstelling € 791.000 aflopend naar € 245.000 structureel vanaf 2026.

Volumeontwikkelingen
Zoals aangegeven in het hoofdstuk bestuurlijke duiding zijn er vanaf 2024 geen middelen beschikbaar voor het opvangen van volumeontwikkelingen in de ontwikkeling van het accres van het gemeentefonds. Dit betekent dat meer inwoners, meer wegen, meer ouderen en meer schoolgaande kinderen, de zogenaamde 'groei' van de stad, niet meer gecompenseerd kunnen worden binnen het gemeentefonds. We hebben een voorzichtige aanname gedaan ten aanzien van het effect hiervan maar deze in de beslispuntennotitie niet van middelen voorzien. Hiervoor geldt vooralsnog dat deze ontwikkeling door (bij-)sturing dient te worden opgevangen binnen de bestaande budgettaire kaders.

Concernreservering
Gezien het bijzondere karakter en de onzekerheden van de inflatie en volumeontwikkeling is, binnen de beschikbaar gestelde middelen bij de kadernota, op concernniveau een generieke concernpost beschikbaar van per saldo € 3,9 miljoen (2023) aflopend naar € 3,1 miljoen in 2026 voor de concernbrede uitdagingen. Wij stellen u voor om deze middelen niet in te zetten voor (het oplossen van) incidentele knelpunten, maar beschikbaar te houden ten behoeve van integrale afweging(-smomenten). Dat betekent dat het programma- en lijnmanagement, in eerste aanleg, zal moeten bijsturen binnen de betreffende projecten, activiteiten, respectievelijk programma’s.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31